Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd

09 January 2019

4.1
Llythyr gan y Llywydd at y Prif Weinidog ar y pryd mewn perthynas â deddfwriaeth sy’n ymwneud â Brexit
4.2
Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus ar y pryd mewn perthynas â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20
4.3
Llythyr gan y Gweinidog Tai ac Adfywio ar y pryd mewn perthynas â Chyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20
4.4
Gohebiaeth rhwng y Cadeirydd ac Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip ar y pryd mewn perthynas â beichiogrwydd, mamolaeth a gwaith
4.5
Llythyr gan y Llywydd ynghylch diwygio’r Cynulliad: Ariannu’r Comisiwn Etholiadol ac atebolrwydd y sefydliad
6
Craffu ar adroddiad blynyddol 2017/18 Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: trafod y dystiolaeth a gafwyd
7
Ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leol: trafod y dystiolaeth a gafwyd
8
Ymchwiliad i ddatganoli budd-daliadau lles: trafod dull gweithredu'r ymchwiliad
9
Ymchwiliad i fathodynnau glas: trafod dull gweithredu'r ymchwiliad
10
Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): Trefn ystyried - cytundeb mewn egwyddor cyn trafodion Cyfnod 2