Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

22 March 2017

3
Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer yr eitem nesaf.
4
Ymgynghoriad y 1,000 Diwrnod Cyntaf - cytuno ar ddull
6
Papurau i’w nodi
6.1
Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - rhagor o wybodaeth yn dilyn y sesiwn gydag Estyn ar 15 Chwefror
6.2
Gwybodaeth ychwanegol gan Estyn yn dilyn y cyfarfod ar 15 Chwefror