Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

18 July 2018

3.1
Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - Cod Trefniadaeth Ysgolion
3.2
Llythyr gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol at y Llywydd - Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)
3.3
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid - Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019 - 2020
3.4
Llythyr gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol - Agweddau Rhieni tuag at Reoli Ymddygiad Plant Ifanc 2017
3.5
Llythyr oddi wrth y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol - Grant Cyflawni Plant a Theuluoedd.
5
Ymchwiliad i effaith Brexit ar Addysg Uwch ac Addysg Bellach - trafod y dystiolaeth
6
Cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2019 - 2020 – Trafod y dull gweithredu