Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol - Y Pedwerydd Cynulliad

22 April 2015

4
Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod (trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 2, ac ystyried yr adroddiad drafft ar y Bil Llywodraeth Leol (Cymru)).
5
Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru): trafod y dystiolaeth a ddaeth i law yn sesiwn 1
5.1
Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru): ymatebion i’r ymgynghoriad
6
Y Bil Rhentu Cartrefi (Cymru): ystyried yr adroddiad drafft