Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

18 October 2018

3.1
Ymchwiliad i Gyllid wedi'i Dargedu i Wella Canlyniadau Addysgol - Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor
3.2
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau - Deiseb P-05-821 Ailgyflwyno cyllid cymorth addysgol i awdurdodau lleol ar gyfer y Gwasanaeth Cyflawniad Lleiafrifoedd Ethnig a’r Gwasanaeth Addysg i Deithwyr
3.3
Llythyr oddi wrth Owen Smith AS - Yn ymwneud ag anghysonderau o ran marcio CBAC