Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - y Pedwerydd Cynulliad

14 May 2018

2.1
SL(5)210 – Rheoliadau Adeiladu (Diwygio) (Cymru) 2018
2.2
SL(5)211 - Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) (Diwygio) (Cymru) 2018
2.3
SL(5)212 - Rheoliadau Rheoliadau Adeiladu etc. (Diwygio) (Adeiladau Ynni a Eithrir) (Cymru) 2018
3.1
SL(5)208 - Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2018
3.2
Craffu ar reoliadau a wnaed o dan Fil yr UE (Ymadael)
6
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol: Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Adroddiad drafft
10
Bil Deddfwriaeth (Cymru) Drafft: trafod y dystiolaeth
11
Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru): trafod y dystiolaeth
12
Blaenraglen waith
13
Gohebiaeth gan y Pwyllgor Busnes