Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd

16 February 2017

3
Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitem 4
4
Craffu ar Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant - trafod y dystiolaeth o dan eitem 2
8
Papurau i'w nodi
8.1
Gohebiaeth at Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru yn dilyn y sesiwn graffu ar 2 Chwefror 2017
8.2
Gwybodaeth bellach sy'n ymwneud â Clearsprings Ready Homes Ltd mewn perthynas â ffoaduriaid a cheiswyr lloches
9
Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod
10
Bil yr Undebau Llafur (Cymru) - trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 5, 6 a 7