Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad

29 January 2015

7
Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): ystyried y dystiolaeth a ddaeth i law
8
Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal (Cymru): paratoi ar gyfer gwaith craffu
10
Ymchwiliad i'r gweithlu Meddygon Teulu yng Nghymru: sesiwn dystiolaeth 2
11
Ymchwiliad i'r gweithlu Meddygon Teulu yng Nghymru: sesiwn dystiolaeth 3
12
Papurau i’w nodi
12.1
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Y Bil Arloesi Meddygol: gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
12.2
Gohebiaeth gan y Pwyllgor Deisebau: P-04-600 Deiseb i Achub y Gwasanaeth Meddygon Teulu
13
Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod ac o eitem 1 y cyfarfod ar 4 Chwefror 2015
14
Ymchwiliad i'r gweithlu Meddygon Teulu yng Nghymru: ystyried y dystiolaeth a ddaeth i law