Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd

25 October 2018

4
Bil Awtistiaeth (Cymru): gwaith ymgysylltu â rhanddeiliaid
5
Atal hunanladdiad: trafod yr adroddiadd drafft
7.1
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ynglŷn â chraffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20
7.2
Deintyddiaeth yng Nghymru: gwybodaeth ychwanegol gan Fwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda
7.3
Deintyddiaeth yng Nghymru: gwybodaeth ychwanegol gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys
7.4
Bil Awtistiaeth (Cymru): gwybodaeth ychwanegol gan Gymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru
9
Bil Awtistiaeth (Cymru): trafod y dystiolaeth