Y Pwyllgor Cyllid

03 July 2019

1
Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21: Dull o gynnal gwaith craffu
2
Cyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2019-20: Trafod yr adroddiad drafft
4.1
PTN1 - Llythyr at y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd - Diwygio Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) 2018 - 27 Mehefin 2019
4.2
PTN2 - Llythyr at y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd at Suzy Davies AC - Diwygio Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) 2018 - 27 Mehefin 2019
6
Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod
7
Y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Trafod y dystiolaeth
8
Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad ar gyfer 2019-20: Cynllun Diswyddo Gwirfoddol
9
Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft
10
Y Cod Ymarfer sy’n llywodraethu’r berthynas rhwng Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru