Y Pwyllgor Cyllid

29 February 2024

1
Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau
2
Papurau i'w nodi
2.1
PTN 1 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Bil Senedd Cymru (Aelodau ac Etholiadau) - 21 Chwefror 2024
2.2
PTN 2 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Rhentwyr (Diwygio) - 23 Chwefror 2024
2.3
PTN 3 - Llythyr gan Sam Rowlands AS: Bil Addysg Awyr Agored Breswyl (Cymru) - 19 Chwefror 2024
2.4
PTN 4 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol: Pwyllgor Sefydlog Rhyngweinidogol - 26 Chwefror 2024
3
Craffu ar Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24
4
Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn ac o’r cyfarfod ar 6 Mawrth
5
Craffu ar Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24: Trafod y dystiolaeth