Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad

01 July 2015

2
Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): sesiwn dystiolaeth 1
3
Papurau i’w nodi
3.1
Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Mehefin 2015
3.2
Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): gohebiaeth gan y Llywydd
3.3
Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): gohebiaeth mewn perthynas â thrafodion Cyfnod 2
3.4
Rheoliadau Gofal a Chymorth (Cymhwystra) (Cymru) 2015: gwybodaeth ychwanegol
3.5
P-04-603 Helpu Babanod 22 Wythnos Oed i Oroesi: gohebiaeth gan y Prif Swyddog Meddygol
4
Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn, ac o eitem 1 o’r cyfarfod ar 9 Gorffennaf 2015
5
Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): trafod y dystiolaeth
6
Rheoliadau Gofal a Chymorth (Cymhwystra) (Cymru) 2015: trafod llythyr drafft y Pwyllgor