Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd

01 March 2017

4.1
Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant yn ymwneud â ffoaduriaid a cheiswyr lloches
4.2
Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol yn ymwneud â’r Bil yr Undebau Llafur (Cymru)
4.3
Gohebiaeth gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau mewn perthynas â deiseb i Wahardd Codi Ffioedd Asiantau Gosod ar Denantiaid
4.4
Gwybodaeth ychwanegol a ddarparwyd gan Gyngor Ffoaduriaid yr Alban ynghylch yr ymchwiliad i ffoaduriaid a cheiswyr lloches
5
Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod
6
Bil yr Undebau Llafur (Cymru) - trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2 a 3
6.1
Bil yr Undebau Llafur (Cymru) - Ymatebion i'r ymgynghoriad
7
Bil Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) - trafod yr amserlen
8
Ymchwiliad i ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng Nghymru - trafod yr adroddiad drafft