Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - y Pedwerydd Cynulliad

21 October 2019

4.1
SL(5)455 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Diwygiadau sy’n Ymwneud â Phrotocolau Prinder Difrifol) (Cymru) 2019
5.1
SL(5)453 - Rheoliadau Rheoliadau Traffordd yr M4 (Man Casglu Tollau Rogiet, Sir Fynwy) (Terfyn Cyflymder 50 mya) 2010 (Dirymu) 2019
5.2
SL(5)454 - Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Eu Gollwng yn Fwriadol) (Diwygio) (Cymru) 2019
6.1
SL(5)456 - Rheoliadau Pysgota Môr (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019
7.1
C(5)035 - Gorchymyn Deddf Deddfwriaeth (Cymru) 2019 (Cychwyn) 2019
8.1
WS-30C(5)153 - Rheoliadau Bwyd a Diod (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019
8.2
WS-30C(5)154 - Rheoliadau'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin ac Anifeiliaid (Diwygio etc.) (Ymadael â'r UE) 2019
9.1
SICM(5)26 - Rheoliadau Contractau Cyhoeddus (Diwygio) 2019
10.1
Llythyr gan y Prif Weinidog : Dogfen bolisi newydd - Diwygio ein Hundeb
10.2
Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Cyfarfod pedairochrog â’r Ysgrifennydd Gwladol dros Fusnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol.
12
Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru): Trafod y dystiolaeth
13
Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru): Trafod y dystiolaeth
14
Y newid yng nghyfansoddiad Cymru: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law hyd yma
15
Y diweddaraf am Brexit
16
Ymgynhoriad Llywodraeth Cymru - Dyfodol Cyfraith Cymru: categoreiddio, cydgrynhoi, codeiddio