Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - y Pedwerydd Cynulliad

27 February 2017

3.1
SL(5)062 - Rheoliadau Trefniadau Partneriaeth (Cymru) (Diwygio) 2017
3.2
SL(5)063 - Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Hysbysiadau Galw am Dalu) (Cymru) 2017
3.3
SL(5)064 - Rheoliadau Gofal Cymdeithasol Cymru (Achosion gerbron Paneli) (Diwygio) 2017
3.4
SL(5)066 - Gorchymyn Gwasanaethau Tân ac Achub (Argyfyngau) (Cymru) (Diwygio) 2017
4.1
Bil Cymru Llywodraeth y DU: Gohebiaeth gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru
4.2
Llais cryfach i Gymru: Ymateb gan Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon
4.3
Llais cryfach i Gymru: Ymateb gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
6
Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysgiadol (Cymru): Trafod y dystiolaeth
7
Llais cryfach i Gymru: Cloi ffrwd I a dull gweithredu ffrwd II yr ymchwiliad
8
Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru): Adroddiad drafft