Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad

17 September 2015

8.1
Cofnodion y cyfarfodydd ar 9 a 15 Gorffennaf 2015
8.2
Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): gwybodaeth ychwanegol gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
8.3
Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): yr ymatebion i’r ymgynghoriad
8.4
Bil Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru): ymateb y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol i adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor
8.5
Bil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru): gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
8.6
Sesiwn graffu gyffredinol a chraffu ariannol gyda’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Iechyd: gwybodaeth ychwanegol gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
8.7
Arweinydd Proffesiynol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Sylfaenol yng Nghymru: gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
8.8
Rheoliadau Gofal a Chymorth (Cymhwystra) (Cymru) 2015: gohebiaeth gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru
8.9
P-04-603 Helpu Babanod 22 Wythnos Oed i Oroesi: gohebiaeth gan y Prif Swyddog Meddygol
8.10
Cynlluniau tymor canolig integredig byrddau iechyd ac ymddiriedolaethau’r GIG: gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
8.11
Adolygiad o drefniadau neilltuo cyllid ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru: gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
10
Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru): ystyried y dystiolaeth