Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

19 February 2024

2.1
SL(6)451 – Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Symiau) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2024
3.1
SL(6)450 - Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Prif Swyddogaethau) (Cymru) (Diwygio) 2024
3.2
SL(6)453 - Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Mewnforio Bwyd a Bwyd Anifeiliaid Risg Uchel Nad Ydynt yn Dod o Anifeiliaid) (Diwygio Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) 2019/1793) (Cymru) 2024
4.1
SL(6)452 – Casglu Deunyddiau Gwastraff ar Wahân ar gyfer Ailgylchu – Cod Ymarfer Cymru
5.1
SL(6)447 – Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) (Diwygio) 2024
5.2
SL(6)448 - Rheoliadau Ardrethu Annomestig (Diwygiadau Amrywiol a Chanlyniadol i Is-ddeddfwriaeth) (Cymru) 2024
6.1
Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Prif Chwip: Y Grŵp Rhyngweinidogol ar Ddiogelwch a Mudo
6.2
Gohebiaeth gan Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth: Y Grŵp Rhyngweinidogol ar Ddiwylliant a’r Diwydiannau Creadigol
6.3
Gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd: Rheoliadau Cynhyrchion Bioladdol (Iechyd a Diogelwch) (Diwygio a Darpariaeth Drosiannol ac ati) 2024
6.4
Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Grŵp Rhyngweinidogol ar Sero Net, Ynni a Newid Hinsawdd
6.5
Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Cyllid: Cyfarfod y Pwyllgor Sefydlog Rhyngweinidogol ar Gyllid
6.6
Gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd: Rheoliadau Fframwaith Windsor (Symud Anifeiliaid Anwes yn Anfasnachol) 2024
6.7
Datganiad Ysgrifenedig gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant: Cyfarfod Gweinidogol y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig ar Gyffuriau ac Alcohol
6.8
Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Y Pwyllgor Sefydlog Rhyngweinidogol
7.1
Gohebiaeth gan y Llywydd: Ymchwiliad i lywodraethiant y DU a’r UE
7.2
Gohebiaeth gan Brif Weinidog Cymru: Ymchwiliad i lywodraethiant y DU a’r UE
7.3
Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad at y Pwyllgor Biliau Diwygio: Bil Senedd Cymru (Aelodau ac Etholiadau)
7.4
Gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant at y Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Cyllid camddefnyddio sylweddau Llywodraeth Cymru
7.5
Gohebiaeth gan y Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon a Chysylltiadau Rhyngwladol: Confensiwn UNESCO ar Ddiogelu Treftadaeth Ddiwylliannol Anniriaethol 
7.6
Gohebiaeth gyda Phrif Weinidog Cymru: Y Bil Diogelu Data a Gwybodaeth Ddigidol
7.7
Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Y Bil Etholiadau a Chyrff Etholedig (Cymru)
7.8
Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Y Bil Etholiadau a Chyrff Etholedig (Cymru)
7.9
Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad at y Pwyllgor Cyllid: Y Bil Etholiadau a Chyrff Etholedig (Cymru)
7.10
Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad at y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai: Y Bil Etholiadau a Chyrff Etholedig (Cymru)
7.11
Datganiad Ysgrifenedig a gohebiaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Ymgynghoriad ar newidiadau i’r broses Gweithio i Wella a diwygiadau i Reoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Trefniadau Pryderon, Cwynion ac Iawn) (Cymru) 2011
7.12
Datganiad ysgrifenedig gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Adroddiad Seneddol Cyfraith yr UE a Ddargedwir ar gyfer mis Mehefin i fis Rhagfyr 2023
7.13
Gohebiaeth gan Sam Rowlands AS: Bil Addysg Awyr Agored Breswyl (Cymru)
7.14
Gohebiaeth gyda Phrif Weinidog Cymru: Cytundeb o dan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Gyfraith y Môr ar Gadwraeth a Defnydd Cynaliadwy o Amrywiaeth Fiolegol Forol mewn Ardaloedd y Tu Hwnt i Awdurdodaeth Genedlaethol
7.15
Gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Rheoliadau Gwastraff Pecynwaith (Casglu ac Adrodd am Ddata) (Diwygio) (Cymru) 2024
9
Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol ar Reoliadau Deddf Tai Cymdeithasol (Rheoleiddio) 2023 (Diwygiadau Canlyniadol ac Amrywiol) 2024: Adroddiad drafft
10
Cytundebau Rhyngwladol: Adroddiad drafft
11
Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Diwygio Cyfraith Lesddaliad a Rhydd-ddaliad
12
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Cerbydau Awtomeiddiedig: Adroddiad drafft
13
Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Masnach (Cytundeb Cynhwysfawr a Blaengar ar gyfer Partneriaeth y Môr Tawel): Adroddiad drafft
14
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Rhentwyr (Diwygio)
15
Is-ddeddfwriaeth a osodwyd yn Saesneg yn unig: Trafod y dystiolaeth ysgrifenedig
16
Tracio ac adrodd ar gywiriadau Llywodraeth Cymru i wallau mewn offerynnau statudol, y cafwyd adroddiadau yn eu cylch: Trafodaeth