Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

30 January 2023

3.1
Gohebiaeth rhwng y Cadeirydd a Gweinidog y Gymraeg ac Addysg ynghylch yr ymchwiliad sbotolau i brofiadau pobl ifanc ag anghenion lleferydd, iaith a chyfathrebu yn y system cyfiawnder troseddol
3.2
Gohebiaeth rhwng y Cadeirydd a Chomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru ynghylch Canolfan Menywod Gogledd Cymru
3.3
Llythyr gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol ynghylch profiadau Menywod yn y System Cyfiawnder Troseddol
3.4
Gohebiaeth rhwng y Cadeirydd a Chymru Ddiogelach ynghylch profiad Menywod yn y System Cyfiawnder Troseddol
3.5
Gohebiaeth rhwng y Cadeirydd a'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol ynghylch anghymesuredd hiliol o fewn system cyfiawnder troseddol Cymru
3.6
Gohebiaeth rhwng y Cadeirydd a'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol ynghylch Cyllideb Ddrafft 2023-2024
3.7
Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol at y Cadeirydd ynghylch y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru)
3.8
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad at y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol ynghylch y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru)
3.9
Llythyr gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad ynghylch Cytundeb Cysylltiadau Rhyng-sefydliadol. Y Grŵp Rhyngweinidogol ar Ddiogelwch a Mudo
3.10
Llythyr gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol at Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol ynghylch ymateb Llywodraeth Cymru i adolygiad Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru o adran 20.
5
Dyled ac effaith costau byw cynyddol: ystyried y dystiolaeth
6
Cyllideb Ddrafft 2023-2024: ystyried yr adroddiad drafft
7
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus ynghylch Ymchwiliad i Benodiadau Cyhoeddus: ystyried ymateb drafft
8
Y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE: adroddiad monitro