Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd

29 November 2017

4.1
Gwybodaeth ychwanegol gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru mewn perthynas â chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19
4.2
Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid mewn perthynas â chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19
4.3
Gohebiaeth gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus, Arweinydd y Tŷ a’r Prif Chwip a’r Gweinidog Tai ac Adfywio mewn perthynas â chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19
4.4
Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus at y Gweinidog Tai ac Adfywio mewn perthynas â chyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19
6
Craffu ar adroddiad blynyddol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2016-17: ystyried y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 2
7
Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2016-17: ystyried y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 3
8
Craffu ar Gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19: ystyried yr adroddiad drafft