Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

31 January 2024

3.1
Cyllideb Ddrafft 2024-25
3.2
Cynllun Cymunedol y Dreth Gwarediadau Tirlenwi
5
Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitem 2
6
Trafod yr adroddiad drafft ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2024-25
7
Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Cerbydau Awtomataidd
8
Bil Seilwaith (Cymru) - trefn y broses ystyried yng Nghyfnod 2