Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

06 June 2018

5.1
Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg – lefel yr ymgysylltu rhwng Llywodraeth Cymru a'r Athro Ainscow
5.2
Llythyr gan y Gweinidog dros Blant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol - gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod ar 16 Mai
5.3
Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg – Cymorth i ddysgwyr o gymunedau lleiafrifol ethnig, ac i ddysgwyr o gymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr
7
Bil Cyllid Gofal Plant (Cymru) – trafod y dystiolaeth
8
Ymchwiliad i Gyllid wedi’i Dargedu i Wella Canlyniadau Addysgol – trafod yr adroddiad drafft