Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

06 February 2023

2.1
SL(6)313 - Rheoliadau Addysg (Y Diwrnod Ysgol a’r Flwyddyn Ysgol) (Cymru) (Diwygio) 2023
2.2
SL(6)314 - Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) 2023
3.1
Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Pwyllgor Sefydlog Rhyngweinidogol ar Gyllid
4.1
Gohebiaeth gan y Prif Weinidog: Cynulliad Partneriaeth Seneddol y DU a’r UE
4.2
Gohebiaeth gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus: Y Bil Caffael
4.3
Gohebiaeth gan Ymddiriedolaeth Genedlaethol: Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru)
4.4
Gohebiaeth gan Synnwyr Bwyd Cymru: Bil Bwyd (Cymru)
4.5
Llythyr gan Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Troseddau Economaidd a Thryloywder Corfforaethol
4.6
Datganiad Ysgrifenedig gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Safbwynt Llywodraeth Cymru ar y Bil Streiciau (Lefelau Gwasanaeth Gofynnol)
4.7
Datganiad Ysgrifenedig gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd: Gwelliannau'r Llywodraeth i Fil Amaethyddiaeth (Cymru)
6
Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24: Adroddiad drafft
7
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar Fil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio): Adroddiad drafft
8
Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Ffyniant Bro ac Adfywio: Adroddiad drafft