Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

14 May 2018

3.1
Papur 1 i'w nodi - Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig ynghylch papur gorchymyn amaethyddiaeth Llywodraeth y DU - 19 Ebrill 2018
3.2
Papur 2 i'w nodi - Gohebiaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid i'r Llywydd ynglŷn â rhannu gwybodaeth sy'n ymwneud â Brexit gan Lywodraeth y DU - 2 Mai 2018
3.3
Papur 3 i'w nodi - Gohebiaeth gan Chloe Smith AS, Gweinidog y Cyfansoddiad, ynghylch cwestiynau nas cyrhaeddwyd - 10 Mai 2018
5
Sesiwn graffu gyda Phrif Weinidog Cymru - ystyried tystioaleth
6
Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol - trafod yr adroddiad drafft