Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

20 July 2020

4
Y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru): trafod y dystiolaeth
6.1
Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y cyfarfod ar 5 Mai
6.2
Llythyr gan y Gweinidog Addysg ynghylch y wybodaeth ddiweddaraf am y rhaglen drawsnewid anghenion dysgu ychwanegol (ADY)
6.3
Llythyr gan y Gweinidog Addysg ynghylch y ddadl ar Adroddiad Blynyddol Estyn 2018-19
6.4
Llythyr gan y Gweinidog Addysg ynghylch addysg ddewisol gartref
6.5
Llythyr gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ynghylch unedau cleifion mewnol Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS) o ran COVID-19
8
Y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) - trafod y dystiolaeth
9
Blaenraglen waith