Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd

11 January 2018

3
Ymchwiliad i gysgu ar y stryd yng Nghymru: trafod cwmpas a dull gweithredu
4
Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Ymosodiadau ar Weithwyr y Gwasanaethau Brys (Troseddau)
7.1
Gwybodaeth ychwanegol gan Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus Gogledd Iwerddon mewn perthynas â’r Bil Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)
7.2
Gwybodaeth ychwanegol gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus yr Alban mewn perthynas â’r Bil Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)
7.3
Gwybodaeth ychwanegol gan Arolygaeth Gofal Iechyd Cymru mewn perthynas â’r Bil Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)
7.4
Gwybodaeth ychwanegol gan Hospice UK mewn perthynas â’r Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)
7.5
Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol mewn perthynas â Hawliau Dynol yng Nghymru
7.6
Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol yn ymwneud â Hawliau Dynol yng Nghymru
7.7
Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn ymwneud â Hawliau Dynol yng Nghymru
7.8
Llythyr at Gadeirydd y Cydbwyllgor Hawliau Dynol yn ymwneud â Hawliau Dynol yng Nghymru
7.9
Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Menywod a Chydraddoldeb yn ymwneud â Hawliau Dynol yng Nghymru
7.10
Llythyr at Arweinydd y Tŷ a'r Prif Chwip yn ymwneud â Hawliau Dynol yng Nghymru
7.11
Adroddiad Cymorth i Fenywod Cymru ar Gyflwr y Sector: cyflwr gwasanaethau arbenigol yn ymwneud â thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol yng Nghymru, 2017
8
Bil Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): trafod y dystiolaeth a gafwyd o dan eitemau 5 a 6