Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

22 January 2024

3.1
SL(6)438 - Gorchymyn Ystadegau Swyddogol (Cymru) (Diwygio) 2024
4.1
SL(6)437 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Contractau Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol) (Cymru) (Diwygio) 2023
4.2
SL(6)439 - Rheoliadau Paratoadau Cig (Diwygio ac Addasiadau Darfodol) (Cymru) (Diwygio) 2024
5.1
SL(6)435 - Cod Ymarfer Rhan 8 - Rôl Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol
6.1
SL(6)425 - Rheoliadau Cynlluniau Gostyngiadau’r Dreth Gyngor (Gofynion Rhagnodedig a’r Cynllun Diofyn) (Diwygio) (Cymru) 2024
6.2
SL(6)431 - Rheoliadau Addysg (Cyllid Myfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Rhif 3) (Cymru) 2023
7.1
SL(6)424 - Casglu Deunyddiau Gwastraff ar Wahân ar gyfer Ailgylchu - Cod Ymarfer Cymru
8.1
Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Cyllid: Y Pwyllgor Sefydlog Rhyngweinidogol
8.2
Gohebiaeth gan y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd: Pwyllgor Sefydlog Rhyngweinidogol ar Drafnidiaeth
8.3
Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Grŵp Rhyngweinidogol ar gyfer Etholiadau a Chofrestru
9.1
Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor 2022-23
9.2
Datganiad ysgrifenedig gan Brif Weinidog Cymru: Y Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru: Adroddiad Terfynol
11
Y Bil Addysg Awyr Agored Breswyl (Cymru): Trafod y dystiolaeth
12
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Diogelu Data a Gwybodaeth Ddigidol: Adroddiad drafft
13
Bil Etholiadau a Chyrff Etholedig (Cymru): Adroddiad drafft