Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

11 July 2022

3.1
SL(6)230 - Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd Ymwelwyr Tramor) (Diwygio) (Rhif 3) (Cymru) 2022
3.2
SL(6)231 - Rheoliadau'r Dreth Gyngor (Diwygiadau sy’n Ymwneud â Diystyriadau Disgownt ac Anheddau Esempt) (Cymru) 2022
3.3
SL(6)222 - Rheoliadau Iechyd Planhigion etc. (Ffioedd) (Diwygio) (Cymru) (Ymadael â'r UE) (Rhif 2) 2022
3.4
SL(6)225 - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Tenantiaethau Cymdeithas Dai: Darpariaethau Sylfaenol) 2022
3.5
SL(6)226 - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygio Atodlen 12) 2022
3.6
SL(6)227 - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygio) 2022
3.7
SL(6)229 - Rheoliadau Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 (Diwygiadau Canlyniadol) 2022
3.8
SL(6)232 - Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 8) 2022
4.1
SL(6)218 - Rheoliadau Darparu Gwybodaeth gan Benaethiaid i Rieni a Disgyblion sy'n Oedolion (Cymru) 2022
4.2
SL(6)228 - Gorchymyn Ffyrdd Cyfyngedig (Terfyn Cyflymder 20 mya) (Cymru) 2022
5.1
WS-30C(6)010 - Rheoliadau Etholiadau Senedd Ewrop (Diwygio a Dirymu) (Y Deyrnas Unedig a Gibraltar) (Ymadael â'r UE) 2022
6.1
Gohebiaeth gan Weinidog yr Economi: Cyfarfod y Fforwm Gweinidogol ar gyfer Masnach
6.2
Datganiad ysgrifenedig a gohebiaeth gan y Gweinidog Newid Hinsawdd: Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Iechyd Planhigion) (Amlder Gwiriadau) 2022
6.3
Gohebiaeth gan y Prif Weinidog: Uwchgynhadledd y Cyngor Prydeinig-Gwyddelig yn Guernsey
7.1
Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol: Confensiwn Cyngor Ewrop ar Atal a Threchu Trais yn erbyn Menywod a Thrais Domestig
7.2
Gohebiaeth gan y Pwyllgor Cyllid: Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24
9
Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru): Trafod y dystiolaeth
10
Trafod cytundebau rhyngwladol
11
Adroddiad Monitro
12
Adroddiad Blynyddol
13
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Masnach (Awstralia a Seland Newydd).
14
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Caffael
15
Blaenraglen Waith