Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

15 October 2018

2.1
Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: Llythyr gan Gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (3 Hydref 2018)
2.2
Llywodraethu a goruchwylio cyrff hyd braich: Diweddariad gan yr Ysgrifennydd Parhaol
5
Craffu ar Gyfrifon 2017-18: trafod y dystiolaeth a ddaeth i law
6
Gwasanaethau Gwybodeg GIG Cymru: trafod yr adroddiad drafft
7
Blaenraglen Waith