Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

16 January 2020

4.1
Llythyr ar y cyd gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Gweinidog Addysg – camau nesaf yr adroddiad Cadernid Meddwl
4.2
Llythyr gan Adoption UK - effaith penderfyniadau cyllido diweddar ar wasanaethau cymorth i bobl ifanc mabwysiedig a'u teuluoedd yng Nghymru
4.3
Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - y wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd sydd wedi’i wneud o ran cael gafael ar ddata dibynadwy am wasanaethau cymdeithasol fel y nodir yn Asesiad Effaith Rheoleiddiol y Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)
4.4
Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Gosod y Memorandwm Esboniadol wedi'i ddiweddaru mewn perthynas â'r Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru)
6
Gwella ysgolion a chodi safonau - Trafod y dystiolaeth
7
Trafod y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor ar ddiwygio etholiadol y Cynulliad - goblygiadau posibl i bwyllgorau'r Cynulliad