Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

11 July 2019

2.1
PTN1 - Llythyr at y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd - Cyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2019-20 - 5 Gorffennaf 2019
5
Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o ran o'r cyfarfod (eitemau 6, 7, 8, 9, 11 and 12)
6
Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru): Ystyried craffu ariannol
7
Rheoliadau Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017 (Rhyddhadau) (Diwygiadau Amrywiol) 2019
8
Cod Ymarfer sy'n Llywodraethu'r Berthynas rhwng Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru
9
Trafod ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgorau ar y cyd: 'Asesu effaith penderfyniadau cyllidebol'
11
Trafod cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013: Trafod y dystiolaeth
12
Cyllideb Llywodraeth Cymru 2020-21: Amserlen ar gyfer Cyllideb