Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

11 July 2019

1
Sesiwn Breifat - Papur Cwmpasu: Caffael
5
Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitem 6
6
Adroddiad Drafft: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Ardrethu Annomestig (Toiledau Cyhoeddus)
7
Digwyddiad Rhanddeiliaid