Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

07 July 2020

4
Covid-19 – ystyried y dystiolaeth
5
Briff technegol Llywodraeth Cymru ynghylch deddfwriaeth sydd ar ddod
6
Trafod deddfwriaeth sydd ar ddod
8.1
Llythyr gan y Cadeirydd at Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ynghylch effaith Covid-19 ar unedau cleifion mewnol CAMHS
8.2
Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - ymateb i lythyr y Pwyllgor ar 27 Mai yn gofyn am ragor o wybodaeth am effaith Covid-19 ar blant agored i niwed
8.3
Gwybodaeth ychwanegol gan y Coleg Nyrsio Brenhinol yn dilyn cyfarfod y Pwyllgor ar 9 Mehefin
10
Covid-19 – ystyried y dystiolaeth
11
Gohebiaeth y Pwyllgor - i'w thrafod a'i chytuno