Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - y Pedwerydd Cynulliad

20 November 2017

3.1
SL(5)143 - Rheoliadau Casglu a Rheoli Trethi (Gweinyddu) (Cymru) 2017
3.2
CLA(5)145 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Contractau Gwasanaethau Deintyddol Cyffredinol a Chytundebau Gwasanaethau Deintyddol Personol) (Cymru) (Diwygio) 2017
3.3
SL(5)146 - Gorchymyn Adnoddau Dŵr (Dirymiadau Amrywiol) (Cymru) 2017
3.4
SL(5)142 - Rheoliadau Casglu a Rheoli Trethi (Datgelu a Ganiateir) (Cymru) 2017
3.5
SL(5)151 - Gorchymyn Ystadegau Swyddogol (Cymru) 2017
4.1
SL(5)144 - Rheoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat (Cymru) 2017
4.2
SL(5)147 - Rheoliadau Tynnu Dŵr (Darpariaethau Trosiannol) 2017
4.3
SL(5)148 - Rheoliadau Tynnu Dŵr a'i Gronni (Esemptiadau) 2017
4.4
SL(5)149 - Rheoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017
6.1
Newid yr Aelod sy'n gyfrifol am Filiau
6.2
Llythyr at Lywodraeth y DU ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael):
10
Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru): trafod y dystiolaeth
11
Blaenraglen waith