Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

16 June 2020

5
Effaith COVID-19 ar bobl hŷn - trafod y dystiolaeth
7.1
Gohebiaeth gan Jane Hutt AS, Dirprwy Weinidog a Phrif Chwip at Priti Patel AS, Ysgrifennydd Gwladol yr Adran Gartref ynghylch COVID-19 a'i effaith ar Gymunedau BAME - 12 Mai 2020
7.2
Gohebiaeth gan Chris Philp AS, Is-Ysgrifennydd Gwladol Seneddol yn y Swyddfa Gartref a'r Weinyddiaeth Gyfiawnder ynghylch Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 - 29 Mai 2020
7.3
Gohebiaeth gan Llyr Gruffydd AS, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch ymgysylltu a’r ddadl yn y Cyfarfod Llawn ar Flaenoriaethau Gwariant Llywodraeth Cymru ar gyfer 2021-22 - 1 Mehefin 2020.
7.4
Gohebiaeth gan Nick Ramsay AS, Cadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus, at Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru a Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol ynglŷn ag adroddiadau statudol Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol - 29 May 2020
7.5
Gohebiaeth gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch cyfarfod y pwyllgor ar 15 Mai 2020 - 10 Mehefin 2020
8
Ymchwiliad i COVID-19 a'i effaith: trafod y dystiolaeth ymhellach