Y Pwyllgor Deisebau

27 November 2023

5.1
P-06-1361 Dylid amddiffyn gweithwyr asiantaeth yn y GIG
5.2
P-06-1371 Dylid ailagor y safle rheilffordd yn Nantyderi, Goytre Fawr, i'n cynnwys ni ym Metro De Cymru.
5.3
P-06-1372 Achub ein gwasanaeth bysiau hyblyg, Bwcabus
5.4
P-06-1374 Dylai tirfeddiannwyr Cymru - yn yr un modd â Lloegr - allu caniatáu 60 diwrnod y flwyddyn o wersylla mewn pebyll a faniau
5.5
P-06-1376 Llywodraeth Cymru i roi'r gorau i daliadau peilot incwm sylfaenol i blant ar eu pen eu hunain sy'n ceisio lloches
6.1
P-06-1184 Dylid gwahardd ar unwaith y defnydd o blwm gwenwynig yn holl ffrwydron Cymru … mae plwm yn lladd ein bywyd gwyllt!
6.2
P-06-1209 Dylid creu rhestr o bob gofalwr di-dâl yng Nghymru
6.3
P-06-1337 Prynu Sycharth, Cartref Owain Glyndwr, er mwyn cadw'r safle yn saff i genedlaethau’r dyfodol
8
Trafod y dystiolaeth - P-06-1264 Gwarantu cludiant ysgol ar gyfer holl ddisgyblion ysgolion cyfun / P-06-1343 Darparwch drafnidiaeth gyhoeddus am ddim i bob disgybl ysgol uwchradd / P-06-1346 Darparu trafnidiaeth gyhoeddus am ddim a hygyrch i'r rhai o dan 18 oed yng Nghymru er mwyn lleihau allyriadau carbon a hybu twf