Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

18 November 2021

4
Trafod y dystiolaeth o'r sesiwn dystiolaeth flaenorol
6
Trafod y dystiolaeth o'r sesiwn dystiolaeth flaenorol
8.1
Gofal plant a chyflogaeth rhieni: y pandemig a thu hwnt
8.2
Materion sy'n ymwneud â chyfiawnder - Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad
8.3
Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022 - 2023
8.4
Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022 - 2023
8.5
Craffu cyffredinol ar waith Gweinidog y Gymraeg ac Addysg
8.6
Craffu cyffredinol ar waith y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
8.7
Cyllideb Llywodraeth Cymru 2022-23
10
Trafod y dystiolaeth o'r sesiwn dystiolaeth ar y Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)
11
Trafod y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar y Bil Sgiliau ac Addysg Ôl-16
12
Trafod Gweledigaeth Strategol y Pwyllgor