Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

09 November 2015

2.1
CLA595 - Rheoliadau Cynllunio Gofal, Lleoli ac Adolygu Achosion (Cymru) 2015
2.2
CLA596 - Rheoliadau Ymweliadau â Phlant dan Gadwad (Cymru) 2015
2.3
CLA597 - Rheoliadau Ymadawyr Gofal (Cymru) 2015
2.4
CLA599 - Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Penderfynu ar Apelau gan Bersonau Penodedig) (Dosbarthau Rhagnodedig) (Cymru) 2015
2.5
CLA600 - Rheoliadau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (Buddiannau Cofrestradwy) 2015
2.6
CLA594 - Rheoliadau Trefniadau Partneriaeth (Cymru) 2015
2.7
CLA598 - Rheoliadau Plant (Llety Diogel) (Cymru) 2015.
3
Papur i’w nodi
4
Tystiolaeth mewn perthynas â Bil Cymru drafft
5
Tystiolaeth mewn perthynas â Bil Cymru drafft