Y Pwyllgor Cyllid

29 September 2021

2.1
PTN 1 – Llythyr gan y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Busnes: Amserlen y pwyllgorau – 14 Gorffennaf 2021
2.2
PTN 2 – Llythyr gan y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Busnes: Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar flaenoriaethau gwariant Llywodraeth Cymru 2022-23 – 16 Gorffennaf 2021
2.3
PTN 3 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Cod Asesiad Effaith Rheoleiddiol diwygiedig ar gyfer is-ddeddfwriaeth – 1 Gorffennaf 2021
2.4
PTN 4 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Treth Trafodiadau Tir - Adolygiad annibynnol - 28 Gorffennaf 2021
2.5
PTN 5 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Gwybodaeth ychwanegol am symiau canlyniadol Barnett a chymorth busnes - 19 Gorffennaf 2021
2.6
PTN 6 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Cyfarfod Pedrochrog y Gweinidogion Cyllid ar 20 Gorffennaf - 14 Medi 2021
2.7
PTN 7 - Craffu ar Gyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2021-22: Ymateb Llywodraeth Cymu - 23 Awst 2021
2.8
PTN 8 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Datganiad o egwyddorion i gyrff a ariennir yn uniongyrchol – 2 Awst 2021
2.9
PTN 9 - Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor y Llywydd: Goruchwyliaeth ariannol y Comisiwn Etholiadol - 9 Medi 2021
2.10
PTN 10 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: Blaenoriaethau plant a phobl ifanc ar gyfer y Chweched Senedd - 20 Gorffennaf 2021
2.11
PTN 11 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol: Cydweithio rhwng pwyllgorau yn y Chweched Senedd – 10 Awst 2021
6
Goruchwylio Archwilio Cymru – Craffu ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2020-21 a Chynllun Blynyddol 2021-22: Trafod y dystiolaeth
7
Sesiwn ragarweiniol gyda'r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol: Trafod y dystiolaeth
8
Bil Archwilio Cyhoeddus (Diwygio) (Cymru) drafft