Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

15 January 2021

2.1
PTN 1 – Llythyr gan y Gweinidog Addysg Ymateb i adroddiad y Pwyllgor ar y Fil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) – 11 Ionawr 2021
2.2
PTN2 – Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd – Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Lluosydd) (Cymru) 2020 – 7 Ionawr 2021
6
Craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2021-22: Trafod y dystiolaeth
7
Ceisiadau o ran Cyllideb Atodol 2020-21 gan Gyrff a Ariennir yn Uniongyrchol
8
Rheoliadau Treth Trafodiadau Tir (Bandiau Treth a Chyfraddau Treth) (Cymru) (Diwygio) 2020