Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

03 August 2020

1
Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau
2
Papur(au) i'w nodi
2.1
Ymchwiliad i COVID-19 a'i effaith ar faterion sy'n ymwneud â chylch gwaith y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus: Llythyr oddi wrth Lywodraeth Cymru (14 Gorffennaf 2020)
3
Ymchwiliad i COVID-19 a'i effaith ar faterion sy'n ymwneud â chylch gwaith y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus: Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru;
4
Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r busnes a ganlyn:
5
Ymchwiliad i COVID-19 a'i effaith ar faterion sy'n ymwneud â chylch gwaith y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus: Sesiwn dystiolaeth gyda Chomisiwn y Senedd
6
Ymchwiliad i COVID-19 a'i effaith ar faterion sy'n ymwneud â chylch gwaith y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law
7
Blaenraglen waith – Tymor yr Hydref 2020