Y Pwyllgor Cyllid - Y Bumed Senedd

29 January 2020

2.1
Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch goblygiadau ariannol y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) – 14 Ionawr 2020
5
Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru): Trafod y dystiolaeth
6
Effaith amrywiadau mewn treth incwm genedlaethol ac is-genedlaethol: Trafod yr ymatebion i’r ymgynghoriad a’r tystion
7
Taliadau cadw yn y sector adeiladu: y wybodaeth ddiweddaraf am yr ymchwiliad