Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - y Pedwerydd Cynulliad

27 November 2017

3.1
Datganiad ysgrifenedig Llywodraeth Cymru: Y diweddaraf ynghylch y Comisiwn ar Gyfiawnder yng Nghymru
3.2
Llythyr gan y Prif Weinidog
3.3
Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol
3.4
Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol: Llythyr oddi wrth y Llywydd
3.5
SL(5)144 - Rheoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat (Cymru) 2017: Ymateb Llywodraeth Cymru
5
Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru): trafod y dystiolaeth
6
Bil yr UE (Ymadael)
6.1
Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Hynt Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)
6.2
Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael): Nodyn o gyfarfod preifat â Phwyllgor Cyfansoddiad Tŷ'r Arglwyddi a Phwyllgor Cyllid a Chyfansoddiad Senedd yr Alban
7
Y Bil Masnach
8
SL(5)150 - Gorchymyn Cyflogau Amaethyddol (Cymru) 2017: Ymateb y Llywodraeth