Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

18 September 2019

3.1
Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Drafft Law yn Llaw at Iechyd Meddwl, Cynllun Cyflenwi 2019-22
3.2
Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Gwybodaeth ychwanegol yn dilyn y sesiwn graffu ar waith y Gweinidog ar 20 Mehefin
3.3
Llythyr at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Gweinidog Addysg - Gwaith dilynol ynghylch ymchwiliad y Pwyllgor i Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc yng Nghymru - Cadernid Meddwl
3.4
Llythyr gan y Gweinidog Addysg - Y wybodaeth ddiweddaraf am raglen drawsnewid system anghenion dysgu ychwanegol (ADY)
3.5
Llythyr at y Gweinidog Addysg - Cais am wybodaeth ar gyfer ymchwiliad y Pwyllgor i Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar (ECEC) yng Nghymru
3.6
Llythyr at y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Cais am wybodaeth ar gyfer ymchwiliad y Pwyllgor i Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar (ECEC) yng Nghymru
3.7
Llythyr gan y Cadeirydd at y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Cais am wybodaeth ar gyfer gwaith craffu ar ôl deddfu’r Pwyllgor ar y Mesur Hawliau Plant
3.8
Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Y wybodaeth ddiweddaraf am y Cynllun Hawliau Plant
3.9
Llythyr gan Gymwysterau Cymru - Trosolwg o'r gwaith a wnaed gan Gymwysterau Cymru mewn perthynas â chyfres arholiadau'r haf
3.10
Llythyr at y Gweinidog Addysg - Fframweithiau polisi cyffredin y DU gyfan
3.11
Llythyr gan y Gweinidog Addysg - Ymateb i lythyr y Pwyllgor ar fframweithiau polisi cyffredin y DU gyfan
3.12
Llythyr gan y Gweinidog Addysg - Y wybodaeth ddiweddaraf am Addysg heblaw yn yr Ysgol: Fframwaith Gweithredu (EOTAS)
3.13
Llythyr at y Gweinidog Addysg - Cais am wybodaeth am Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21
3.14
Llythyr gan y Gweinidog Addysg - Ymateb i lythyr y Pwyllgor ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21
3.15
Llythyr at Gymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol - Cais am wybodaeth am Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21
3.16
Llythyr at Gyfarwyddwyr Cyllid Byrddau Iechyd Lleol - Cais am wybodaeth am Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21
3.17
Llythyr at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Cais am wybodaeth am Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21
3.18
Llythyr gan y Prif Weinidog - Ymateb i lythyr y Pwyllgor ynghylch gwella canlyniadau i blant yng Nghymru
3.19
Llythyr gan Gymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol - Ymateb i lythyr y Pwyllgor ynghylch gwella canlyniadau i blant yng Nghymru
3.21
Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Cynnig Gofal Plant Cymru - Prosiect Digidol
3.22
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau - Deiseb P-05-748 Bysiau Ysgol i Blant Ysgol
3.23
Llythyr gan Gomisiynydd Plant Cymru - Deiseb P-05-748 Bysiau Ysgol i Blant Ysgol
3.25
Llythyr gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru - Rhan y Pwyllgor yn Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol cyntaf
5
Cynnydd Llywodraeth Cymru ar ddatblygu'r Cwricwlwm newydd i Gymru - Trafod y dystiolaeth