Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

26 February 2024

3.1
SL(6)437 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Contractau Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol) (Cymru) (Diwygio) 2023
3.2
SL(6)441 - Gorchymyn Cynlluniau Pensiwn a Chynllun Digolledu'r Diffoddwyr Tân (Diwygio) (Cymru) 2024
3.3
SL(6)450 - Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Prif Swyddogaethau) (Cymru) (Diwygio) 2024
4.1
SL(6)452 - Casglu Deunyddiau Gwastraff ar wahân ar gyfer Ailgylchu - Cod Ymarfer Cymru
5.1
Gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd: Rheoliadau Iechyd Planhigion (Ffioedd) (Lloegr) a Rheolaethau Swyddogol (Amlder Gwiriadau) (Diwygio) 2024
5.2
Gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd: Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Estyn Cyfnodau Trosiannol) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2024
5.3
Gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd: Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Ffioedd a Thaliadau) (Diwygio) 2024
5.4
Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Y Grŵp Rhyngweinidogol ar Gyfiawnder
5.5
Gohebiaeth gan Ddirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth: Grŵp Rhyngweinidogol ar gyfer y Diwydiannau Creadigol a Diwylliant
6.1
Gohebiaeth gan Sam Rowlands AS at y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: Bil Addysg Awyr Agored Breswyl (Cymru)
6.2
Datganiad Ysgrifenedig gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Adroddiad ar weithredu cynigion Comisiwn y Gyfraith 2023-24
6.3
Gohebiaeth rhwng Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig a Llywodraeth y DU
6.4
Gohebiaeth gan Brif Weinidog Cymru: Y DU/Rwanda: Cytundeb ar gyfer Darparu Partneriaeth Lloches i Gryfhau Ymrwymiadau Rhyngwladol a Rennir i Ddiogelu Ffoaduriaid a Mudwyr
8
Sesiwn graffu gyda’r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad: Trafod y dystiolaeth
9
Y Bil Cyllid Llywodraeth Leol (Cymru): Adroddiad drafft
10
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Cyfiawnder Troseddol