Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

14 January 2019

3.1
Papur 1 i'w nodi - Gohebiaeth gan y Llywydd at y Cadeirydd ynghylch perthynas Cymru â'r UE yn y dyfodol - 8 Ionawr 2019
3.2
Papur 2 i'w nodi - Gohebiaeth gan y Llywydd at y Cadeirydd ynghylch Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) - 8 Ionawr 2019
3.3
Papur 3 i'w nodi - Gohebiaeth gan Lesley Griffiths, Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig ynghylch Bil Pysgodfeydd y DU: Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol - 8 Ionawr 2019
5
Trafodaeth panel arbenigol ar ddatblygu fframweithiau polisi cyffredin y DU a deddfu ar gyfer Brexit - trafod y dystiolaeth
6
Blaenraglen waith