Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

26 November 2020

3
Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru) - trafod yr adroddiad drafft
5.1
Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg gan Brif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ynghylch COVID-19 ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc
5.2
Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg gan Brif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ynghylch COVID-19 ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc
5.3
Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg gan Gyfarwyddwr Interim Nyrsio a Phrofiad y Claf ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ynghylch COVID-19 ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc
5.4
Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg gan Brif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ynghylch COVID-19 ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc
5.5
Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg gan Brif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ynghylch COVID-19 ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc
5.6
Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg gan Brif Weithredwr Bwrdd Iechyd Addysgu Powys ynghylch COVID-19 ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc
5.7
Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg gan Brif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg ynghylch COVID-19 ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc
5.8
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at Lywodraeth Cymru ynghylch y cymorth ar gyfer iechyd meddwl a llesiant dysgwyr
5.9
Llythyr gan Goleg Brenhinol y Therapyddion Galwedigaethol at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
5.10
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Gweinidog Addysg ynghylch effaith Covid-19 ar ddysgu ac addysgu o bell
5.11
Llythyr gan y Gweinidog Addysg at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch effaith Covid-19 ar ddysgu ac addysgu o bell
5.12
Llythyr gan y Pwyllgor Deisebau at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ynghylch Deiseb P-05-1024 Er mwyn i ymwybyddiaeth amgylcheddol gael ei gwneud yn orfodol ac yn fodiwl allweddol o fewn Ysgolion yng Nghymru ar gyfer pob blwyddyn (Addysg Gynradd ac Uwchradd)
5.13
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol ynghylch Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2021-2022
5.14
Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg at y Gweinidog Iechyd Meddwl, Llesiant a'r Gymraeg ynghylch Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2021-2022
5.15
Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg gan y Gweinidog Addysg ynghylch penodi Cadeirydd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru