Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - y Pedwerydd Cynulliad

24 September 2018

3.1
SL(5)254 - Gorchymyn Addysg a Gwella Iechyd Cymru (Trosglwyddo Staff, Eiddo, Rhwymedigaethau) (Cymru) 2018
3.2
SL(5)255 -Gorchymyn y Rhestrau Ardrethu (Dyddiad Prisio) (Cymru) 2018
4.1
SL(5)253 - Rheoliadau Trwyddedu Petroliwm (Ffioedd) (Cymru) 2018
4.2
SL(5)243 - Cynllun Effeithlonrwydd Ynni’r Ymrwymiad Lleihau Carbon (Dirymu ac Arbedion)
4.3
SL(5)226 - Rheoliadau'r Ddeddf Cyfraith sy'n Deillio o'r Undeb Ewropeaidd (Cymru) 2018 (Diddymu) 2018
5.1
SL(5)252 - Rheoliadau Enseffalopathïau Sbyngffurf Trosglwyddadwy (Cymru) 2018
6.1
Llythyr gan y Gweinidog Plant, Pobl Hŷn a Gofal Cymdeithasol: Bil Cyllido Gofal Plant Cymru
6.2
Llythyr at Arweinydd y Tŷ: Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 – rheoliadau a wneir o dan Atodlen 4
8
Trafod y Dystiolaeth: Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc) (Cymru)
9
Llywodraethiant yn y DU ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd: Cytundeb Rhyng-Sefydliadol Drafft
10
Pontio amaethyddol yn yr Alban
11
Gwaith diweddar Sefydliad y Llywodraeth ar waith rhynglywodraethol
14
Trafod y Dystiolaeth: Bil Awtistiaeth (Cymru)
15
Protocol Drafft gyda Llywodraeth Cymru - Craffu ar Reoliadau a wneir o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018