Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

14 June 2018

3.1
Llythyr gan Gyngor Sir y Fflint – Y Cynnig Gofal Plant i Gymru
3.2
Gwybodaeth ychwanegol gan Lywodraeth Cymru – Cyfnod Eithrio Dros Dro mewn perthynas â'r Cynnig Gofal Plant i Gymru
3.3
Llythyr at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - Cod Trefniadaeth Ysgolion
5
Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) – trafod y dystiolaeth
6
Trafod blaenraglen waith y Pwyllgor
7
Darparu gwerslyfrau ac adnoddau dysgu i ddisgyblion – trafod yr adroddiad drafft (WEDI’I GOHIRIO)