Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Y Bumed Senedd

19 January 2017

6.1
Llythyr gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon ynglŷn â Dementia
6.2
Llythyr gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru i’r Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynglŷn â’r adroddiad ‘Lle i’w Alw’n Gartref?’
6.3
Llythyr gan Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ynglŷn â Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)
7
Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod
8
Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) – Cyfnod 1, sesiwn dystiolaeth 10, 11, 12 a 13 – ystyried y dystiolaeth
9
Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) - Cyfnod 1 - ystyried y materion allweddol