Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

06 November 2019

4.1
Gwybodaeth ychwanegol gan y Gweinidog Addysg ynghylch diwygio'r cwricwlwm yn dilyn y sesiwn dystiolaeth ar 18 Medi
4.2
Ymchwiliad i hawliau plant yng Nghymru - Gwybodaeth ychwanegol gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn dilyn y cyfarfod ar 16 Hydref
4.3
Llythyr gan y Gweinidog Addysg a'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Diweddariad ar adroddiad 'Cadernid Meddwl' y Pwyllgor
4.4
Llythyr gan y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Cyfarwyddiadau diwygiedig ar gyfer darparu Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol Cymru
4.5
Llythyr gan Cymwysterau Cymru - Terfynu cymwysterau’r Dystysgrif Her Sgiliau Sylfaen (Ôl-16) a Chenedlaethol (Ôl-16)
5
Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod
6
Ymchwiliad i hawliau plant yng Nghymru - trafod y dystiolaeth
7
Craffu ar Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Plant Cymru 2018-19 - trafod y dystiolaeth
8
Iechyd emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc - Gwaith dilynol - Trafod yr ymateb gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a'r Gweinidog Addysg